Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές (pub med)